Algemene Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden

Artikel  1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Owl4U, gevestigd in Millingen aan de Rijn,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60633131: hierna te noemen”Owl4U” en de koper/opdrachtgever hierna te noemen: “Koper”.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Owl4U en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4. Owl4U behoud het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen.

 

Artikel 2. Prijzen en betalingen

1. Alle prijzen die vermeld zijn door Owl4U zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.

2. In de webwinkel geldt een minimum orderbedrag van € 5,00

3. Betaling dient te geschieden in de opgegeven valuta vooraf aan levering vermeerderd met verzendkosten.

4. Betaling dient te geschieden op een van onderstaande manieren:
- Vooruitbetaling per bankoverschrijving: Koper maakt het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer over op IBAN rekeningnummer NL08RABO0373978367  t.a.v. Owl4U te Millingen aan de Rijn
- Vooruitbetaling via IDEAL: Koper maakt het factuurbedrag online over met geautomatiseerd internetbankieren, inclusief verzendkosten.
5. Alle offertes en aanbiedingen van Owl4U zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

6. Owl4U kan niet aan zijn prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Owl4U  tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3. Levering, contractsduur, uitvoering en prijswijzigingen.
1. De overeenkomst tussen Owl4U en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen

2. Levering van bestellingen geschiedt met verzending van DHL of PostNL binnen 2 á 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Owl4U is niet aansprakelijk voor vertraging in de levertijd bij DHL of PostNL 

3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment dat de bestelling door Owl4U wordt aangeboden aan DHL  of PostNL. De Koper heeft de mogelijkheid om bestellingen aangetekend of verzekerd te laten versturen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Koper.

4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Owl4U derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Owl4U dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5. Owl4U heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Owl4U is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien Owl4U gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Owl4U ter beschikking heeft gesteld. .Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper of bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Owl4U zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Owl4U een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Owl4U gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Owl4U daardoor direct of indirect ontstaan. 

10. Indien Owl4U bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Owl4U onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-   Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
-  Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Owl4U toekomende bevoegdheid of een op Owl4U rustende verplichting ingevolge de wet;
-  In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Owl4U dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst    
1. Owl4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Owl4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-  Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Owl4U kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;                                        - Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Owl4U kan worden gevergd. 

2. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Koper in rekening worden gebracht.

3. Indien klant gebruik maakt van acties zoals; gratis verzending (bijvoorbeeld "Gratis pakketpost bij orderbedrag vanaf 75,- ")en klant stuurt een of meerdere producten retour waardoor het orderbedrag lager wordt dan €75,- ,dan worden er alsnog verzendkosten berekend door verkoper. Deze zullen worden ingehouden op het te crediteren bedrag.

4. Sommige producten worden als een set geleverd.. Indien je binnen de zichttermijn het product retourneert  moet je ook het bijpassende product mee retour zenden.

 

 

Artikel 5. Overmacht
1. Owl4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Owl4U geen invloed kan uitoefenen, waardoor Owl4U niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Owl4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Owl4U zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. Owl4U kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Owl4U ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Owl4U gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6. Garanties consumenten
1. De door Owl4U te leveren producten worden streng gecontroleerd alvorens verzending.  Alle producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 

2. Vanaf het moment dat de producten worden geleverd geldt een zichttermijn van 14 dagen. Producten die speciaal voor de Koper zijn gemaakt zijn uitgesloten van de zichttermijn.

3. Binnen de zichttermijn van 14 dagen heeft de Koper het recht om de bestelling of een gedeelte daarvan terug te sturen, op voorwaarde dat deze ongedragen en ongeopend in de originele verpakking zit en dat de Koper Owl4U van tevoren schriftelijk of per email op de hoogte stelt. Gemaakte verzend- of transportkosten voor het terugsturen van het bestelde zijn voor rekening van de Koper. Koper moet de producten binnen 14 dagen hebben geretourneerd. Nadat de producten zijn teruggestuurd kan de Koper het bedrag voor de teruggestuurde producten teruggestort krijgen op de bankrekening of er kan een vervangend product worden uitgezocht van gelijke waarde. Na verloop van de zichttermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.

4. Iedere vorm van garantie op een product komt te vervallen indien:
- er sprake is van onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud door de Koper en/of door derden
- er sprake is van slijtage of verkleuring van materialen of producten die normaal zijn bij het gebruik van het product.
- zonder schriftelijke toestemming van Owl4U, de Koper en/of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien het product werd ver- of bewerkt op welke wijze dan ook.

5. De Koper moet het geleverde (laten) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de bestelling hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 

6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Owl4U daardoor gevallen, voor rekening van de Koper.

7. Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, dan zal de Koper aan Owl4U de gelegenheid geven om binnen de benodigde termijn een oplossing aan te dragen voor de klacht. Owl4U beslist aan de hand van de aard van de klacht of de Koper recht heeft op vervanging, kosteloos herstel of het terugstorten van het aankoopbedrag van het product.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Indien Owl4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Owl4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Owl4U is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Owl4U is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade betreft redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

4. Indien Owl4U aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Owl4U beperkt tot maximaal  de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door Owl4U om de service naar de Koper te optimaliseren. Er worden geen persoonsgegevens van de Koper verstrekt, verkocht of verhuurd aan derden.
Wanneer de website wordt bezocht versturen wij cookies naar uw computer. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij gebruiken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Een voorbeeld hiervan is het onthouden van uw inlognaam. U kunt er zelf voor kiezen om wel of geen cookies te ontvangen wanneer u onze website bezoekt. Dit kunt u aanpassen bij de internetopties van uw browser. 

 

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Owl4U partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.

2. Partijen zullen eerst zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.

 

(Opgemaakt te Millingen aan de Rijn, 16 juni 2021)

 

Algemene voorwaarden
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Owl4U, gevestigd in Millingen aan de Rijn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60633131: hierna te noemen”Owl4U” en de koper/opdrachtgever hierna te noemen: “Koper”.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Owl4U en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Owl4U behoud het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen die vermeld zijn door Owl4U zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. In de webwinkel geldt een minimum orderbedrag van € 5,00
3. Betaling dient te geschieden in de opgegeven valuta vooraf aan levering vermeerderd met verzendkosten.
4. Betaling dient te geschieden op een van onderstaande manieren:
- Vooruitbetaling per bankoverschrijving: Koper maakt het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer over op IBAN rekeningnummer NL55 RABO 0180 7513 87 t.a.v. Owl4U te Apeldoorn.
- Vooruitbetaling via PayPal: Koper maakt het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer over op het Paypal account van Owl4U, inclusief BTW en verzendkosten.
- Vooruitbetaling via IDEAL: Koper maakt het factuurbedrag online over met geautomatiseerd internetbankieren, inclusief BTW en verzendkosten.
5. Alle offertes en aanbiedingen van Owl4U zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
6. Owl4U kan niet aan zijn prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Owl4U tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Levering, contractsduur, uitvoering en prijswijzigingen.
1. De overeenkomst tussen Owl4U en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen
2. Levering van bestellingen geschiedt met verzending van DHL of PostNL binnen 2 á 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Owl4U is niet aansprakelijk voor vertraging in de levertijd bij DHL of PostNL
3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment dat de bestelling door Owl4U wordt aangeboden aan DHL of PostNL. De Koper heeft de mogelijkheid om bestellingen aangetekend of verzekerd te laten versturen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Koper.
4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Owl4U derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Owl4U dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Owl4U heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Owl4U is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien Owl4U gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Owl4U ter beschikking heeft gesteld. .Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper of bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Owl4U zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Owl4U een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Owl4U gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Owl4U daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Indien Owl4U bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Owl4U onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Owl4U toekomende bevoegdheid of een op Owl4U rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Owl4U dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Owl4U is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Owl4U ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Owl4U kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; - Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Owl4U kan worden gevergd.
2. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Koper in rekening worden gebracht.
3. Indien klant gebruik maakt van acties zoals; gratis verzending (bijvoorbeeld "Gratis pakketpost bij orderbedrag vanaf 75,- ")en klant stuurt een of meerdere producten retour waardoor het orderbedrag lager wordt dan €75,- ,dan worden er alsnog verzendkosten berekend door verkoper. Deze zullen worden ingehouden op het te crediteren bedrag.
4. Sommige producten worden als een set geleverd.. Indien je binnen de zichttermijn het product retourneert moet je ook het bijpassende product mee retour zenden.


Artikel 5. Overmacht
1. Owl4U is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Owl4U geen invloed kan uitoefenen, waardoor Owl4U niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Owl4U heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Owl4U zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Owl4U kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Owl4U ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Owl4U gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Garanties consumenten
1. De door Owl4U te leveren producten worden streng gecontroleerd alvorens verzending. Alle producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. Vanaf het moment dat de producten worden geleverd geldt een zichttermijn van 14 dagen. Producten die speciaal voor de Koper zijn gemaakt zijn uitgesloten van de zichttermijn.
3. Binnen de zichttermijn van 14 dagen heeft de Koper het recht om de bestelling of een gedeelte daarvan terug te sturen, op voorwaarde dat deze ongedragen en ongeopend in de originele verpakking zit en dat de Koper Owl4U van tevoren schriftelijk of per email op de hoogte stelt. Gemaakte verzend- of transportkosten voor het terugsturen van het bestelde zijn voor rekening van de Koper. Koper moet de producten binnen 14 dagen hebben geretourneerd. Nadat de producten zijn teruggestuurd kan de Koper het bedrag voor de teruggestuurde producten teruggestort krijgen op de bankrekening of er kan een vervangend product worden uitgezocht van gelijke waarde. Na verloop van de zichttermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
4. Iedere vorm van garantie op een product komt te vervallen indien:
- er sprake is van onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud door de Koper en/of door derden
- er sprake is van slijtage of verkleuring van materialen of producten die normaal zijn bij het gebruik van het product.
- zonder schriftelijke toestemming van Owl4U, de Koper en/of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien het product werd ver- of bewerkt op welke wijze dan ook.
5. De Koper moet het geleverde (laten) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de bestelling hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Owl4U daardoor gevallen, voor rekening van de Koper.
7. Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, dan zal de Koper aan Owl4U de gelegenheid geven om binnen de benodigde termijn een oplossing aan te dragen voor de klacht. Owl4U beslist aan de hand van de aard van de klacht of de Koper recht heeft op vervanging, kosteloos herstel of het terugstorten van het aankoopbedrag van het product.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Indien Owl4U aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Owl4U is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Owl4U is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Owl4U is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade betreft redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
4. Indien Owl4U aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Owl4U beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 8. Privacy
Alle persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt door Owl4U om de service naar de Koper te optimaliseren. Er worden geen persoonsgegevens van de Koper verstrekt, verkocht of verhuurd aan derden.
Wanneer de website wordt bezocht versturen wij cookies naar uw computer. Dit zijn kleine stukjes informatie die wij gebruiken om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. Een voorbeeld hiervan is het onthouden van uw inlognaam. U kunt er zelf voor kiezen om wel of geen cookies te ontvangen wanneer u onze website bezoekt. Dit kunt u aanpassen bij de internetopties van uw browser.

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Owl4U partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.

(Opgemaakt te Millingen aan de Rijn, 3 december 2018)(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2019 - 2023 Owl4U | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel